Lokata PLUS

Lokata Plus to atrakcyjna lokata ze stałym oprocentowaniem, którą otworzysz wpłacając minimum 10.000 zł. Lokata Plus przyjmowana jest na okres zadeklarowania, wynoszący 1, 3 lub 6 miesięcy.

  1. Założenie rachunku terminowej Lokaty Plus jest możliwe  w Centrali lub oddziałach naszego Banku oraz  za pośrednictwem Internet Banking.
  2. Lokata Plus może być przedłużana na kolejne takie same okresy. Jeżeli po upływie okresu umownego lokata Plus nie zostanie zlikwidowana, Bank automatycznie odnawia Lokatę Plus wraz z naliczonymi odsetkami na kolejny taki sam okres umowny na warunkach obowiązujących  w dniu jej każdorazowego odnowienia, o ile do dnia upływu okresu  umownego (włącznie),nie została złożona  inna dyspozycja.
  3. Środki pieniężne zdeponowane na rachunku Lokaty Plus oprocentowane są według stałej stopy  procentowej, której wysokość określana jest w Uchwale Zarządu Banku .
  4. Po upływie terminu umownego Posiadacz rachunku może dokonać wypłaty  kwoty lokaty i naliczonych odsetek.
  5. W przypadku likwidacji Lokaty Plus przed upływem zadeklarowanego okresu, środki przyjęte przez Bank z tytułu Lokaty Plus naliczane są wg. oprocentowania środków  zgromadzonych na rachunkach  a-vista.

Related Articles

Lokata PREMIUM

E-Lokata