Kredyty dla rolników

1. Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą.
Maksymalna kwota udzielonego kredytu nie może przekroczyć trzykrotności średnich miesięcznych wpływów środków na rachunek bieżący Kredytobiorcy (z ostatnich 12 miesięcy), nie więcej niż 200.000,00 zł. Okres spłaty- 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.

2. Kredyt obrotowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności.
Kwota kredytu- wynika z zapotrzebowania na kapitał obrotowy.
Okres spłaty- maksymalnie do 3 lat.

3. Kredyt inwestycyjny przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego kredytobiorcy oraz innych przedsięwzięć towarzyszących.
Kwota kredytu- do 80% wartości nakładów.
Okres spłaty- maksymalnie do 20 lat ( kredyt dla rolników do 40 roku życia, kredyt może być udzielony na okres do 25 lat). Możliwość karencji w spłacie kapitału i odsetek- maksymalnie do 12 miesięcy.

4. Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej "NAWOZOWY".
Kwota kredytu- 2.300,00 zł. na 1 ha użytków rolnych.
Okres spłaty- do 12 miesięcy.

5. Kredyt unijny dla Kredytobiorców ubiegających się o pomoc w ramach Programu   Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 
Kwota kredytu- do 80% wartości finansowej inwestycji.
Okres spłaty- maksymalnie do 10 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 2 lat.

Kredyt w rachunku bieżącym dla rolników

Bank udziela posiadaczom rachunku bieżącego w BS kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą w formie linii odnawialnej na okres 12 miesięcy.

Bank może udzielić kredytu posiadaczowi rachunku bieżącego, który:

  • posiada rachunek bieżący od co najmniej sześciu miesięcy w Banku,
  • regularnie przekazuje na rachunek bieżący dochody z tytułu prowadzonej działalności rolniczej w wysokości zapewniającej prawidłową obsługę kredytu.

WYSOKOŚĆ KREDYTU:

Bank może udzielić posiadaczowi rachunku bieżącego kredytu do wysokości 30% rocznych wpływów na rachunek, jednak nie więcej niż 10 000,00 zł.

OKRES KREDYTOWANIA:

Umowa kredytu zawierana jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.

OPROCENTOWANIE: tabela prowizji i opłat bankowych.