Gwarancje BFG

BFG

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Opocznie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Wysokość gwarancji:

Kwota depozytów nie przekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.

Ochronie podlegają imienne depozyty:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Ochronie BFG nie podlegają depozyty:

 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmiotów sektora finansowego, Skarbu Państwa,
 • osób i podmiotów, których danych identyfikacyjnych bank nie posiada,
 • wpłaty z tytułu wkładów członkowskich, udziałów i wpisowego do banków spółdzielczych i SKOK-ów,
 • pieniądz elektroniczny,
 • środki na rachunkach do równowartości 2,5 euro w złotych, jeżeli nie dokonano na nich żadnych obrotów w okresie ostatnich 2 lat.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 • kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku,
 • w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarantowana do wysokości gwarancji,
 • w przypadku rachunków powierniczych środki każdego z powierzających są objęte gwarancją do równowartości  w złotych 100 000 euro.

Related Articles