Unikonto młodzieżowe

UNIKONTO- MŁODZIEŻOWE

To konto stworzyliśmy z myślą o Tobie.

Specjalnie dla osób w wieku od 18 do 26 lat, które poszukują optymalnego sposobu zarządzania pieniędzmi przygotowaliśmy UNIKONTO- MŁODZIEŻOWE.

Rachunek systematycznego oszczędzania

Rachunek systematycznego oszczędzania może zostać otwarty dla:

 • osoby fizycznej, na jej wniosek lub na wniosek innych osób fizycznych,
 • osoby małoletniej na wniosek osoby pełnoletniej, która wnosi wkład na jej rzecz,
 • osoby małoletniej po ukończeniu 13 lat, która może samodzielnie występować o otwarcie rachunku  po przedłożeniu ważnej legitymacji szkolnej, jeśli nie sprzeciwi się temu na piśmie jej przedstawiciel ustawowy.

Zawarcie umowy rachunku następuje przez wniesienie do BS wkładu oszczędnościowego, złożenie deklaracji umownego okresu oszczędzania oraz złożenie przez wkładcę podpisu i zapoznanie się z regulaminem. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy jest książeczka oszczędnościowa.

Okres systematycznego oszczędzania jest nie krótszy niż 5 lat.

Minimalna wysokość  wkładu na książeczkę wynosi 20,00 zł. lub wielokrotność tej kwoty.

Wpłacona na książeczkę kwota podlega oprocentowaniu w stosunku rocznym od dnia jej wniesienia do dnia poprzedzającego dzień wypłaty. Wkłady wniesione na książeczkę oprocentowane są według zmiennych stóp procentowych.

 

Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy UNIKONTO

UNIKONTO może zostać otwarte dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych.

UNIKONTO umożliwia:

 • gromadzenie środków pieniężnych,
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • realizację stałych zleceń płatniczych
 • korzystanie z polecenia zapłaty
 • korzystanie z debetu dopuszczalnego,
 • uzyskanie i wykorzystanie kredytu,
 • korzystanie z karty płatniczej ,
 • korzystanie z bankowości internetowej,
 • korzystanie z usługi SMS,

Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy JUNIOR

Rachunek Oszczędnościowo- Rozliczeniowy JUNIOR to bezpieczny i wygodny dostęp do konta osobistego dla osób w wieku od 13 do 18 lat. 

Nasze konto gwarantuje Ci:

 • brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku;
 • bezpłatne wydanie i używanie karty bankomatowej;
 • oszczędność czasu;
 • komfortowy i szybki dostęp do pieniędzy;
 • dostęp do konta za pomocą bankowości elektronicznej.

Konto oszczędnościowe

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE to konto łączące w sobie funkcjonalność konta bankowego z atrakcyjnym oprocentowaniem.

Korzyści jakie zyskasz po otwarciu KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO:

 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie konta,
 • możliwość dokonywania wypłat środków zgromadzonych na rachunku bez utraty odsetek,
 • wpłaty i wypłaty z konta mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
 • pierwsza w danym miesiącu wypłata lub przelew z rachunku bez opłat, od kolejnych pobierana opłata w wysokości 7,00 zł. od wypłaty gotówkowej lub przelewu na rachunki w innych bankach oraz 5,00 zł. od przelewu na rachunki w Banku Spółdzielczym w Opocznie
 • wysokość oprocentowania uzależniona jest od kwoty zgromadzonych środków na rachunku,
 • korzystne oprocentowanie do 4 % w stosunku rocznym,
 • możliwość dostępu za pomocą Internet Bankingu do rachunku dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych w Banku Spółdzielczym w Opocznie.