Rachunki dla rolników

Bank otwiera i prowadzi następujące rodzaje rachunków bankowych:

  • rachunki bieżące,
  • rachunki pomocnicze.

Rachunek bankowy w złotych dla rolników może być otwierany i prowadzony jako rachunek wspólny dla osób prowadzących działalność rolniczą.

Rolnik/ współwłaściciel gospodarstwa rolnego, występujący o otwarcie rachunku bankowego, składa w Banku następujące dokumenty:

  • wniosek o otwarcie rachunku bankowego w złotych,
  • nakaz płatniczy z Urzędu Gminy o płaceniu podatku rolnego,
  • umowę dzierżawy, w przypadku, gdy obciążenia podatkowe ponosi właściciel gruntu rolnego,
  • decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
  • zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.

Za usługi związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku Bank pobiera opłaty według zasad i stawek określonych w "Taryfie prowizji i opłat bankowych".