Zebranie Przedstawicieli

Porządek  Obrad Zebrania Przedstawicieli  Banku Spółdzielczego w Opocznie
w dniu   27 czerwca 2022
miejsce:  Hotel-Restauracja „Park” Opoczno ul. Kolberga  2B

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i członków Prezydium Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Opocznie.
 5. Wybór komisji.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Omówienie oraz uchwalenie zmian w Statucie Banku.
 9. Uchwalenie Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Opocznie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
 11. Uchwalenie Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Opocznie.
 12. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Banku na kadencję 2022-2026.
 13. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2021r.
 14. Ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raport z realizacji Polityki wynagradzania banku w 2021r.
 15. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2021r.
 16. Sprawozdanie z wykonania uchwały kierunkowej poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 17. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2021 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
 18. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
 19. Przedstawienie oceny odpowiedniości  członków Rady Nadzorczej i oceny kolegialnej Rady Nadzorczej.
 20. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021r.;
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Opocznie za 2021r.;
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
 • podziału nadwyżki bilansowej;
 • zatwierdzenie kierunków działania Banku na rok 2022;
 • oceny polityki wynagradzania stosowanej w Banku;
 • oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej;
 • określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać;
 • ustalenia wynagrodzenia członków Rady nadzorczej, w tym członków Komitetu Audytu;
 1. Zatwierdzenie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Opocznie”;
 2. Wybory członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Opocznie:

1) ocena odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej;
2) wybór członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2026;
3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku;
4) podjęcie uchwały w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości  Rady Nadzorczej.

 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie Obrad.

 

                                                                                       Zarząd Banku Spółdzielczego w  Opocznie

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z §22 ust. 4 Statutu Banku roczne sprawozdanie z działalności łącznie ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem biegłego rewidenta oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w siedzibie  Centrali Banku.


Drukuj