Bank Spółdzielczy w Opocznie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Tarcza PFR - Zgłoszenie kwalifkowane

Email Drukuj PDF

Zgłoszenie kwalifikowane to szczególny rodzaj Zgłoszenia, który jest rozszerzeniem procedury odwoławczej w ramach obsługi Tarczy Finansowej PFR.

Rozróżniamy 4 kategorie odwołań

1.  Rozbieżność danych – dotyczy rozbieżności między danymi zawartymi we Wniosku, a danymi zawartymi w rejestrach służących do walidacji Wniosku (w tym ZUS i KAS), których nie można usunąć poprzez porównanie tych danych w sposób elektroniczny. Zgłoszenie może uzyskać status Zgłoszenia Kwalifikowanego tylko w przypadku przedstawienia przez Beneficjenta wszystkich niezbędnych zaświadczeń z KAS i ZUS o niezaleganiu z płatnościami na dzień 31.12.2019 lub na dzień złożenia wniosku.

2.  Błąd Beneficjenta – dotyczy oczywistego błędu pisarskiego popełnionego przez Beneficjenta we Wniosku lub Odwołaniu, który spowodował wydanie ostatecznej Decyzji PFR przyznającej Subwencję Finansową w kwocie niższej, niż możliwa do uzyskania zgodnie z Regulaminem, lub błędu popełnionego przez Beneficjenta we Wniosku lub Odwołaniu, które spowodował wydanie Decyzji PFR przyznającej Subwencję Finansową w kwocie wyższej, niż możliwa do uzyskania zgodnie z Regulaminem.

3.  Umorzenia – dotyczy Decyzji PFR w przedmiocie umorzenia Subwencji Finansowej.

4.  Inne, które zdaniem Państwa wymagają dodatkowych wyjaśnień ze strony PFR.

Jeśli będą Państwo chcieli dokonać „zgłoszenia kwalifikowanego” prosimy:

  • sporządzić pisemny wniosek, w którym zawarte będzie uzasadnienie „zgłoszenia”
  • przygotować załączniki uzasadniające „zgłoszenie” np.: zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek w przypadku, gdy wniosek o subwencję został odrzucony z uwagi na zaległości w tych instytucjach.

W/w dokumenty prosimy przekazać w formie papierowej do Banku. Adresatem pism powinien być PFR.