Bank Spółdzielczy w Opocznie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Historia

Email Drukuj PDF
Historia Banku Spółdzielczego w Opocznie rozpoczyna się od 1950 roku.
W dniu 25 czerwca 1950 roku na podstawie dekretu z 1948 r. o reformie bankowej zostaje założona w Opocznie Gminna Kasa Spółdzielcza z odpowiedzialnością i udziałami, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach 26.10.1950r. pod nr 1118.
Założycielami było 34 członków, którzy wybrali Samorząd w składzie: Prezes, dwóch członków Zarządu, 3 zastępców członków Zarządu, Komisje Rewizyjną, Kierownika Gminnej Kasy Spółdzielczej i Głównego Księgowego.
Celem działania było wspieranie rozwoju gospodarczego wsi, przez prowadzenie działalności oszczędnościowo-pożyczkowej, świadczenie usług bankowych, krzewienie idei oszczędności i gospodarności oraz prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej, udzielanie pomocy kredytowej dla rzemiosła.
Centralą finansową, organizacyjną i rewizyjną był Bank Rolny.
W 1958r. Gminna Kasa Spółdzielcza przekształciła się w Kasę Spółdzielczą, działającą pod egidą Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej.
W 1961r. na Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę o zmianie statutu i nazwy na „Bank Spółdzielczy w Opocznie” zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod nr RSA-95 z pięcioma punktami kasowymi: w Opocznie (baza GS), Białaczowie, Kunicach, Białobrzegach i Sławnie.
W 1967 roku Bank przenosi się z wynajętego budynku do własnego obiektu przy Pl. Kościuszki 3.
W tym samym roku punkty kasowe przemianowane zostały na filie, a w 1973 filie przekształcone zostały w oddziały Banku Spółdzielczego w Opocznie.
Od roku 1975 po likwidacji Banku Rolnego banki spółdzielcze zostają podporządkowane BGŻ. W wyniku nowego podziału administracyjnego w roku 1976 organizacja BS w Opocznie była następująca: Centrala w Opocznie, Oddział  Białaczowie i Sławnie oraz stałe punkty kasowe w Białaczowie, Opocznie, Kunicach i Mroczkowie przy bazach GS, które z chwilą ograniczenia działalności gminnych spółdzielni zostały zlikwidowane.
Na terenie miasta Opoczna i 3 gmin Bank obsługuje finansowo większość gospodarstw rolnych. Z usług Banku korzystają również inne podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie handlu, usług i produkcji oraz osoby fizyczne korzystające z kredytów konsumenckich bądź powierzające swoje oszczędności do depozytu.
Godnym podkreślenia jest fakt obsługi od kilkudziesięciu lat budżetów dwóch gmin w Białaczowie i Sławnie. W latach 80-ch poprzedniego stulecia prowadzono ewidencję produkcji sprzedanej dla ponad 5 500 gospodarstw rolnych i sprzedaż gruntów z zasobów Państwowego Funduszu Ziemi.
Rok 1994 był bardzo ważny dla banków spółdzielczych ze względu na prowadzone prace restrukturyzacyjne, zgodnie z ustawą z dnia 24.06.1994r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ. Od tego momentu zmieniona została struktura organizacyjna. Aktualnie organami Banku Spółdzielczego w Opocznie są:
  • Zebranie Przedstawicieli
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd
  • Zebranie Grupy Członkowskiej

Aktualnie Bank Spółdzielczy w Opocznie jest zrzeszony w " SGB-Bank Spółka Akcyjna"