Bank Spółdzielczy w Opocznie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Bankowość elektroniczna

Email Drukuj PDF

INTERNET BANKING

INTERNET BANKING jest usługą świadczoną dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych UNIKONTO oraz  rachunków bieżących rolniczych w BS.

W celu udostępnienia usługi Posiadacz rachunku składa w placówce Banku prowadzącej jego rachunek  wniosek. Bank podejmuje decyzje o udostępnieniu usługi INTERNET BANKING , nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku. Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania umowy przez Posiadacza oraz Bank.

Z chwilą podpisania umowy Posiadacz rachunku odbiera w Banku:

 • Identyfikator klienta wraz z hasłem dostępu,
 • zamówioną listę haseł jednorazowych.

Bank pobiera należne prowizje i opłaty z tytułu świadczenia usługi  w oparciu o aktualnie obowiązującą "Taryfę prowizji i opłat bankowych".

Umowa świadczenia usługi INTERNET BANKING może zostac rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.

 

SMS BANKING

Warunkiem korzystania przez Posiadacza rachunku z usługi SMS BANKING jest złożenie w placówce Banku prowadzącej jego rachunek pisemnej dyspozycji uaktywnienia tej usługi, która stanowi jednocześnie dokument zawarcia umowy o świadczenie tej usługi.

Usługa SMS BANKING polega na automatycznym przesyłaniu na numer telefonu komórkowego Abonenta, wiadomości SMS:

 • informującej o każdej operacji na rachunku,
 • informującej o każdej operacji po stronie MA na rachunku,
 • informującej o każdej operacji po stronie WN na rachunku,
 • zawierającej informacje o saldzie rachunku,
 • w odpowiedzi na SMS Abonenta, zawierającej informacje o wyciągu/historii rachunku, oprocentowaniu rachunku, wykaz rachunków,
 • wiadomości marketingowych Banku.

Bank pobiera opłaty za czynności związane z usługą SMS BANKING, w wysokości określonej w "Taryfie prowizji i opłat bankowych"

Usługa wygasa z chwilą likwidacji wszystkich rachunków wskazanych w dyspozycji.