Bank Spółdzielczy w Opocznie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Bankowość elektroniczna

Email Drukuj PDF

INTERNET BANKING

Usługa INTERNET BANKING jest świadczona dla posiadaczy rachunków bieżących w BS. W celu udostępnienia usługi Posiadacz rachunku składa w placówce Banku prowadzącej jego rachunek  wniosek. Bank podejmuje decyzje o udostępnieniu usługi INTERNET BANKING , nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku. Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania umowy przez Posiadacza oraz Bank.

Z chwilą podpisania umowy Posiadacz rachunku odbiera w Banku:

 • Identyfikator klienta wraz z hasłem dostępu,
 • zamówioną listę haseł jednorazowych.

Bank pobiera należne prowizje i opłaty z tytułu świadczenia usługi  w oparciu o aktualnie obowiązującą "Taryfę prowizji i opłat bankowych".

Umowa świadczenia usługi INTERNET BANKING może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.

INTERNET BANKING BIZNES

Usługa INTERNET BANKING BIZNES przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów posiadających w Banku Spółdzielczym w Opocznie  rachunek bieżący.

W ramach systemu IB Biznes, Bank udostępnia Klientowi w szczególności:

 • informacje o stanie wyznaczonych rachunków,
 • możliwość składania zleceń płatniczych w obrocie krajowym, w walucie krajowej,
 • możliwość zakładania (oraz likwidowania) lokat terminowych ze środków znajdujących się na rachunkach Klienta w Banku,
 • możliwość tworzenia bazy danych kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje.

Warunkiem korzystania z usługi jest złożenie w jednostce Banku pisemnego wniosku, który Bank rozpatruje w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia. Zawarcie umowy następuje w jednostce Banku.

Wraz z podpisaneim Umowy Klient otrzymuje w formie elektronicznej Instrukcję użytkownika IB Biznes dotycząca zasad i spospobu instalacji systemu oraz jego użytkownika. Na życzenie Klienta instalację systemu IB Biznes może przeprowadzić pracownik Banku, za co pobierana jest opłata zgodnie z obowiązująca Taryfą prowizji i opłat.

SMS BANKING

Warunkiem korzystania przez Posiadacza rachunku z usługi SMS BANKING jest złożenie w placówce Banku prowadzącej jego rachunek pisemnej dyspozycji uaktywnienia tej usługi, która stanowi jednocześnie dokument zawarcia umowy o świadczenie tej usługi.

Usługa SMS BANKING polega na automatycznym przesyłaniu na numer telefonu komórkowego Abonenta, wiadomości SMS:

 • informującej o każdej operacji na rachunku,
 • informującej o każdej operacji po stronie MA na rachunku,
 • informującej o każdej operacji po stronie WN na rachunku,
 • zawierającej informacje o saldzie rachunku,
 • w odpowiedzi na SMS Abonenta, zawierającej informacje o wyciągu/historii rachunku, oprocentowaniu rachunku, wykaz rachunków,
 • wiadomości marketingowych Banku.

Bank pobiera opłaty za czynności związane z usługą SMS BANKING, w wysokości określonej w "Taryfie prowizji i opłat bankowych"

Usługa wygasa z chwilą likwidacji wszystkich rachunków wskazanych w dyspozycji.

IB_Podpis

ID_Protect

Crypto_Card_Suite

CRGenerator

nPodpis

nPodpis - Instrukcja