Bank Spółdzielczy w Opocznie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

CRS-Common Reporting Standard

Email Drukuj PDF

CRS ( ang. Common Reporting Standard) to jednolity standard w zakresie przekazywania przez poszczególne państwa informacji na temat klientów instytucji finansowych będących rezydentami podatkowymi innego państwa. CRS to wytyczne opracowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) . Ich celem jest nałożenie na instytucje finansowe danego państwa obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o rachunkach posiadanych przez rezydentów podatkowych innych państw. Zebrane informacje mają być okresowo przekazywane przez organy podatkowe danego państwa organom podatkowym państw, których rezydentami są ci posiadacze rachunków. Celem wdrożenia CRS jest przeciwdziałanie uchylaniu się od zapłaty podatku przez rezydentów podatkowych poszczególnych krajów, lokujących swoje oszczędności i inwestycje zagranicą.

Regulacje CRS zostały wdrożone do krajowego porządku prawnego na mocy postanowień ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, implementującą do polskiego porządku prawnego wymóg automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w oparciu o dyrektywę Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, do której stosowania Polska zobowiązała się w podpisanym w dniu 29 października 2014 r. wielostronnym porozumieniu właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych.

Działając w świetle standardów CRS polskie instytucje finansowe, w tym Bank Spółdzielczy w Opocznie, zobowiązane są określić rezydencję podatkową swoich klientów, którzy są zainteresowani zakupem produktu depozytowego m.in. rachunku bieżącego, rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego, terminowego, oszczędnościowego. Proces ten będzie realizowany przez Bank Spółdzielczy w Opocznie poprzez odbieranie, od dnia 1 maja 2017 r., od nowych klientów, oświadczeń o ich rezydencjach podatkowych.

W związku z wymogami CRS, Bank Spółdzielczy w Opocznie poprosi o dostarczenie następujących informacji:

a) klient indywidualny- w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, rolnicy, osoby wykonujące wolny zawód:

 • imię i nazwisko,
 • aktualny adres zamieszkania,
 • miejscowość i kraj urodzenia,
 • data urodzenia,
 • kraj/ kraje rezydencji podatkowej,
 • numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN;

b) klient instytucjonalny- osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego, jednostki nieposiadające osobowości prawnej oraz spółki cywilne:

 • nazwa,
 • aktualny adres siedziby ( w tym kraj),
 • kraj/kraje rezydencji podatkowej,
 • kraj rejestracji,
 • numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN,
 • rodzaj podmiotu,
 • miejsce urodzenia ( dotyczy osób kontrolujących)
 • rodzaj osoby kontrolującej ( dotyczy tylko niektórych podmiotów).

Wskazanie przez klienta rezydencji podatkowej innej niż polska lub statusu pasywnego podmiotu niefinansowego z co najmniej jednym beneficjentem rzeczywistym mającym rezydencję podatkową inną niż polska nakłada na Bank Spółdzielczy w Opocznie obowiązki sprawozdawcze w zakresie przekazywania do organów administracji podatkowej państwa rezydencji podatkowej klienta lub jego beneficjenta rzeczywistego danych dotyczących rachunku i jego Posiadacza.